Daha Etkili ve Güçlü bir Ekiple Çalışmak İstemez misiniz ?

Neden Kurumsal Danışmanlık


KURUMSAL DANIŞMANLIK Kurumsal yapılar, farklı yaş dönemleri, gelişim dönemleri, sosyo-kültürel çevreler ve farklı dinamiklerden bir araya gelen bireylerden oluşan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren organizasyonlardır. Bu bütünün parçalarının birbirlerinden etkilenmeleri ve çeşitli dinamiklerin oluşması da kaçınılmazdır. Bu etkileşim sürecinden olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kurumsal yapıların süreç içinde olumlu katkıları arttırabilmesi için sistemi oluşturan bireylerin “bireysel gelişim” yönündeki kazanımlarına yönelik bireysel ve grup çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bireyin kişisel gelişimindeki kazanımlar, grup içinde ve dolayısıyla kurumsal yapıdaki olumlu etkileşimi sağlayarak kurumsal yapının da kazanımı haline gelecektir. Aynı zamanda kurumların sürekli öğrenen ve gelişen organizasyonlar olduğu da unutulmamalıdır. Gelişmiş toplumlardaki bireysel gelişim ve kurumsal verimlilik; kişisel farkındalık kazanma, içgörü geliştirme, mesleki kimlik ve farkındalık kazanma, sosyalleşme, yaratıcılık, ekip olma ve iletişim becerisi kazanma gibi alanların desteklenmesi yoluyla sağlanmaktadır.
Merkezimiz bu nedenlerle; her kurumun kendi içinde, kendisine has değerleriyle bir sistem olduğunu ve bu sistemin alt sistemlerden oluştuğunu, onlarında kendilerine özel yapıları ve işlevleri olduğunu göz önünde bulundurularak kurumun kendi iç dinamiklerine uygun çalışma planları geliştirerek uygulamaktadır.


Yepyeni bir konseptin iş yaşamına girişi..


Günümüzün, bireycilik, maddecilik, yarışma ve kazanma hırsına dayalı sistemi, uzun ve yoğun çalışma saatlerini, rekabeti, performans düşüklüğü, iş gücü kaybı gibi problemleri de beraberinde getirmiştir. Yöneticiler başta olmak üzere, pek çok çalışan için iş ve özel hayattaki sorumlulukları yerine getirebilmek, gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle kurumlar, bünyelerinde psikolojik danışma ve destek birimleri oluşturarak bu sorunları farklı bir bakış açısıyla ele almaya başladılar. Ancak kurum içi oluşturulan bu destek birimlerinin raporlarında, kişilerin mahremiyet, kariyer kaygısı, bireysel imajın sarsılması… vb nedenlerden, desteği kurum içi değil, kurum dışından almayı tercih ettikleri belirtilmiştir.


Psikoloji Danışma ve Destek Kurumlara Ne Kazandırır ?


Günümüzde, daha çok üretim ve verimlilik adına, çalışanlarından tüm enerjilerini işe harcamalarını bekleyen kurumlar, sonunda stres ve mutsuzluk ortamının hâkim olduğu, personel değişim oranlarının arttığı ve şirket aidiyet duygusunun azaldığı gerçeğiyle karşılaşmaktadırlar. Amaç; insan mutluluğunu ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak verimliliği sağlamak, çalışanlara iş ve özel yaşamlarındaki dengeyi sağlayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Psikolojik danışma ve destek, bir yandan günlük hayatın ve iş yaşamının zorluklarıyla baş etmeyi kolaylaştırırken, diğer yandan kişilerin ruhsal alanlarını koruyucu ve geliştirici görev üstlenir. Hedef; sadece psikolojik sorunlar yaşayan bireyler değil, ruh sağlığını korumak ve kişisel anlamda kendini geliştirmek isteyen bireylere de bilimsel bir yaklaşımda bulunmaktır. Bireylerin psikolojik destek almalarını sağlayarak, iş verimini arttırmak, sağlık harcamalarını düşürmek, hafıza ve konsantrasyonlarını güçlendirerek iş performanslarını yükseltmek, moral ve motivasyonu arttırmak ve çalışan memnuniyetinin müşteri memnuniyetine olumlu etkisini ve devamlılığını sağlamaktır.


Sonuç olarak psikolojik danışma ve destek ile;


• Çalışan memnuniyetinin arttığı,
• Olumlu bir şirket atmosferinin oluştuğu,
• Şirkete aidiyet duygusunun güçlendiği,
• Personel değişim oranının azaldığı,
• İş ve özel yaşam dengelerini kurabilen kişilerin bireysel uyumlarının arttığı,
• Problemlerle baş edebilme yeteneklerinin geliştiği,
• Psikojenik nedenli oluşan bedensel sağlık harcamalarının ve iş kaybının azaldığı,
• Şirket içi iletişim süreçlerinin olumlu yönde geliştiği gözlenmiştir.


Bu doğrultuda merkezimizde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.


 • Kurumsal Eğitimler
 • Yönetici Danışmanlığı
 • İş Yerinde Bireysel Psikolojik Danışmanlık
 • İK Biriminin Yapılandırılması
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
 • Yetkinlik Bazlı Personel Seçimi ve Değerlendirmesi
 • Kariyer Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Geliştirme
 • Çalışanlara Ana Baba Eğitimi
 • Ekip Olma
 • Stres Yönetimi

Talep, soru ve Randevularınız için bize yazın..


Bize Yazın Randevu

There is a chance to question how trustworthy you can be with web-based paper writing services. If you’re not confident take into consideration a number of aspects, such as privacy and privacy. A reliable paper writing service provides you with authentic writing and will guarantee your confidentiality. In addition, you’ll get guarantee of money-back and 24 hour service to academic writing companies customers. A reputable paper writing service is also able to work with skilled writers, and stick to the strict deadlines. It is crucial to look up reviews on a particular company prior to you buy from them.

You can find a trustworthy and cost-effective essay writing business through a variety of methods. A test order is one of the best ways to verify a service. It’s a straightforward and cheap job. The subject could range like a high school paper or a lab report. The goal of the test request is to see whether the company is able to fulfill its commitments. Below are a few of the indicators that indicate an essay writing service that is cheap is reliable and trustworthy.

Nursing Research Papers

Research papers on nursing require precise information based on resources available. If you don’t have sufficient data for analysis, your paper won’t be excellent. Researches may be conducted through experiments, interviews or other methods. To choose the right subjects, you should know what you’re capable of. Before you begin your nursing research paper, you should review the most important disciplines in your educational background. It may nursingpaper review be beneficial to talk to professors at the appropriate university or college for ideas. You might also find good research topics online.